Nástroje pre zjednodušený prístup

Skip to main content
  • Slovenčina
  • English

Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI

CONCORDIA Agency s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 BRATISLAVA

IČO: 36507903
DIČ: 2022046620
IČ DPH: SK2022046620

Firma je zapísaná od 1.8.2005 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 16459/P

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

1. Ako objednávať

Tovar sa objednáva priamo na stránke concordiaagency.com vložením tovaru do nákupného košíka a vyplnením údajov potrebných na realizáciu a odoslanie objednaného tovaru. Naši obchodní – zmluvní partneri majú možnosť v prípade nefunkčnosti priameho objednávania zaslať objednávku emailom na info@concordiaagency.com. Takto objednávaný tovar je potrebné objednať presne podľa kódov tovaru. Po obdržaní objednávky bude zákazník informovaný o prijatí objednávky mailom. V prípade akýchkoľvek zmien v objednávke zo strany našej spoločnosti, budú zákazníci priamo kontaktovaní naším obchodným oddelením z dôvodu ďalšieho postupu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na tel. číslach +421 918 817 784, +421 905 851 807 prípadne mailom na info@concordiaagency.com, radi Vám odpovieme.

2. Povinnosti predávajúceho
1. Informovať zákazníka o všetkých zmenách, ktoré je potrebné vykonať v objednávke.
2. Zabezpečiť dodanie nepoškodeného tovaru.
3. Dodávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
4. Dodať tovar presne podľa objednávky (druh, cena, farba).

3. Povinnosti kupujúceho
1. Prevziať objednaný tovar.
2. Skontrolovať neporušenosť balíka.
3. V prípade závad okamžite kontaktovať dodávateľa.

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.

4. Ceny

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.

5. Dodacie podmienky, spôsob dodania

Objednaný tovar bude vyskladnený najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ sa objednaný tovar nenachádza na sklade, bude zákazník kontaktovaný v súvislosti s ďalším postupom. O vyskladnení a následnom doručení tovaru je zákazník informovaný mailovou správou. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou, a.s.. Tovar je možné zaplatiť formou zálohovej platby alebo dobierky (dobierkou len pre objednávku s doručením na SK).

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, ak došlo k nechcenému, mylnému objednaniu tovaru alebo inej zmene tovaru, je potrebné kontaktovať našu spoločnosť a to emailom na info@concordiaagency.com s presným popisom Vašej požiadavky alebo telefonicky na tel. čísle: +421 918 817 784. Zrušenie alebo zmena objednávky je možná len pred vyexpedovaním tovaru na doručenie. Po doručení a prevzatí tovaru má zákazník v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Kúpna cena s nákladmi na objednanie tovaru budú vrátené do 15 dní na číslo účtu alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho. Reklamácie a sťažnosti zasielajte na adresu CONCORDIA Agency s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava.

7. Záručna doba a reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, poskytuje naša spoločnosť zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom od prepravcu. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné chyby zistené ihneď po dodaní tovaru, alebo počas používania. Ďalší postup pri reklamácii je vykonávaný v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka. Reklamácie sa nevzťahujú na chyby spôsobené užívateľom pri bežnom používaní, na chyby vzniknuté neodborným zásahom (výmena obalu, ochrannej fólie) a mechanické poškodenia.

8. Postup pri reklamácii

V prípade, ak po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v záručnej dobe zákazník zistí jeho závadu, je potrebné kontaktovať dodávateľa na tel. čísle: +421 918 817 784 alebo na emailovej adrese info@concordiaagency.com. Informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie reklamácie: druh tovaru – presný názov podľa faktúry, číslo faktúry, popis reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu CONCORDIA Agency s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava. Spolu s fotokópiou dokladu o zakúpení (faktúra) a popisom dôvodu reklamácie. Pri odosielaní tovaru na reklamáciu zákazník dbá na zabalenie tovaru tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu, ktoré by malo za následok neuznanie reklamácie. O oprávnenosti reklamácie rozhodne dodávateľ bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru do našej spoločnosti. O výsledku bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Oprávnená reklamácia a náklady spojené s odstránením chyby budú vybavené na náklady dodávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Neoprávnená reklamácia bude odberateľovi vrátená s príslušným stanoviskom.

9. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.